Vážení spoluobčané, od července až do konce listopadu letošního roku budou probíhat stavební práce na stavbě protipovodňových opatření podél řeky Olšavy v ulicích Olšavní (od kulturního zařízení Pálenice) a Potočná (od silnice I/55 po železniční přejezd) společností STRABAG, a. s., IČ: 60838744. Z důvodu těchto prací budou tyto ulice zcela uzavřeny úplnou uzavírkou. Současně nebude umožněn vjezd do uzavřené oblasti z ulice Na Karmaku.
Po dobu uzavírky bude umožněn pouze vstup pro chodce a cyklisty, vjíždět do ulice bude umožněno pouze obyvatelům předmětných uzavřených úseků. Průjezdnost pro integrovaný záchranný systém bude zajištěna individuálně. Svoz komunálního a bio odpadu bude zajištěn ve svozové dny v brzkých ranních hodinách.
Práce v uzavřených úsecích budou prováděny etapovitě a po úsecích cca 50 m, kdy bude provádějící firma vždy předem informovat majitele přilehlých nemovitostí o průběhu výstavby, respektive budou upozorněny na neprůjezdnost jednotlivých úseků.
Kontaktní osobou za prováděcí firmu:
Ing. Milan Bořuta, tel. 606 768 598, e-mail: milan.boruta@strabag.com

Scroll to Top