V polovině měsíce března letošního roku byly zahájeny některé přípravné práce nezbytné pro realizaci výstavby protipovodňových opatření na řece Olšavě v Kunovicích. Jednou z prvních fází tohoto rozsáhlého projektu je odstranění dřevin v korytě toku a na jeho břehové hraně tak, aby mohly být na březích Olšavy vybudovány ochranné protipovodňové zdi.

Kácení se týká zejména úseku toku v zastavěné části města, přírodní úsek, přibližně od konce ul. Olšavní po koupaliště, nebude kácením výrazně dotčen. Správce toku má též povinnost udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků v takovém stavu, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni. Kácení bylo již v roce 2018 řádně povoleno orgány ochrany přírody dle platné legislativy. Za odstraněné dřeviny (švestky, ořešáky, třešně, křovité vrby…) byla v rámci rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin investorovi uložena povinnost náhradní výsadby v počtu 268 ks stromů (lípa, javor, jasan, třešeň, jeřáb) na jiných vhodných lokalitách ve městě Kunovice. Vzhledem k počtu kácených dřevin se jedná o výsadbu „kus za kus“.

Uvítáme návrhy a podněty občanů, kde by rádi viděli vysazené nové stromy. Podmínkou je, že tyto dřeviny musí být umístěny na pozemcích ve vlastnictví města Kunovice a výsadba nesmí být v kolizi s vedením inženýrských sítí (elektro, plyn, vodovod, kanalizace…).

 

 

 

Scroll to Top