Stavba protipovodňových opatření na řece Olšavě je realizována na základě smlouvy mezi Povodí Moravy a zhotovitelem stavby sdružením firem Strabag a.s. a IMOS Brno, a.s.
Oproti plánovanému harmonogramu není stavba v prodlení, mírná zima příznivě ovlivnila práce na stavbě.

Drobné komplikace a zdržení výstavby je u mostu mezi ul. Na Řádku a Olšavní. Zde muselo dojít ke změně technologie provádění přeložky plynu, jejíž dokončení je nezbytné pro zahájení realizace mostu. S těmito změnami jsou spojené i vícenáklady, na kterých se město podílí. Jsou zapříčiněny zejména obdobím, kdy probíhaly práce na přeložce a to z důvodu nezbytnosti zachování trvalé dodávky plynu pro občany města Kunovice tímto řešení vznikly město Kunovice.

Na zdržení v předpokládaném harmonogramu výstavby mostu má také vliv současná koronavirová situace, neboť v březnu objednatel obdržel informaci od INNOGY, že v době nouzového stavu je zákaz propojování plynovodů a dále omezení na straně počtu zaměstnanců dodavatelských firem.

Každé druhé úterý v měsíci se na městském úřadě v Kunovicích konají kontrolní dny účastníků celé akce, zbylé úterky jsou pravidelné pracovní porady za účasti starosty a zástupců odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice a zhotovitelů stavby a pracovníků vykonávající autorský dozor, technický dozor a koordinátora BOZP.

Stav prací na PPO Kunovice – ulice Olšavní, Potočná, Na Řádku a Ve Strhanci

Ulice Olšavní :
Je dokončeno zatrubnění mlýnského náhonu, je dokončena betonáž stěny směrem ke koupališti, provádí se šikmé kotvy podél břehů Olšavy, armování šachty na mlýnském náhonu směrem k Zelničkám, dále se bude provádět sypaná hráz na konci ulice směrem ke koupališti a obsyp dokončené stěny.

 

Ulice Potočná :
Je dokončena přeložka vodovodu,
Provádí se výkopové práce, armování, bednění a betonáž ŽB stěn od železnice po silnici I. třídy.

 

Ulice Na Řádku :
Provádí se vrtání šikmých kotev, betonáž hlav kotev, opravy dlažby z lomového kamene, dokončení a zásyp přeložky vodovodu, rozebírání kamenné dlažby, výkopy pro hlavy kotev, vrtání šikmých kotev.

 

Ulice Ve Strhanci :
Provádí se výkopové práce, armování a betonáž ŽB stěn. Propojování stávajících vyústění kanalizace od rodinných domů do Olšavy, sypaná hráz směrem k obchvatu a navýšení stávajícího břehu Olšavy.

 

Město zřídilo www stránky akce pro informování občanů – www.ppokunovice.cz , které jsou pravidelně aktualizovány odborem investic a územního plánování po získání potřebných informací od zhotovitele nebo hlavního investora stavby.
Na těchto stránkách je odkaz ke stažení přehledná situace stavby, která seznámí občany s celkovým koncepčním řešením stavby.

Dokument ke stažení zde

Scroll to Top